XXXI sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.


6. Informacja Wójta Gminy Łomazy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomazy informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Łomazach oraz nadania statutu Klubu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Huszcza Pierwsza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Łomazy II.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
15. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.
16. Zamknięcie posiedzenia.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  Andrzej Wiński