W Gminie Łomazy zakończono budowę sieci wodociągowej

Rozkopane pole pod wodociąg Z końcem 2021 roku woda z gminnych wodociągów jest dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Łomazy.

 

W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Łomazy. Było to najważniejsze, a zarazem historyczne wydarzenie, dzięki któremu doprowadziliśmy wodę pitną z gminnej stacji uzdatniania wody do posesji zainteresowanych mieszkańców. Dziś gmina Łomazy posiada około 200 km sieci wodociągowej i blisko 1 500 przyłączy.


Stanowi to 100% miejscowości gminy podłączonych do gminnej stacji uzdatniania wody i 80% mieszkańców gminy.  Obecnie osoby ubiegające się o możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej mogą to wykonać na własny koszt.

 

Wodociągowanie gminy w ostatnich latach było realizowane w kilku etapach:

- w 2016 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na odcinku Burwin-Korczówka i Wólka Korczowska na łączną kwotę ponad 823 022,72 zł,

- w 2017 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na Kolonii Łomazy na łączną kwotę 1 027 590,46 zł,

- w 2018 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na odcinku Korczówka – Kozły na łączną kwotę 1 128 133,29 zł,

- w 2021 roku, czyli w ostatnim etapie wykonano sieć wraz z przyłączami w miejscowościach Jusaki – Zarzeka i Wola Dubowska na łączną kwotę 1 690 316,59 zł.

 

Wartość wykonanych robót projektowych i budowlanych zamknęła się kwotą 4 669 063,06 zł, z czego blisko 3,7 mln to dofinansowanie zewnętrzne. Na wszystkie powyższe inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach prac zamontowano nowe hydranty p.poż, które będą służyć bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, a także do płukania sieci wodociągowej, zainstalowano na sieci nowe zasuwy lub przyłącza odcinające. Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy gminami Łomazy i Biała Podlaska do gminnej stacji została podłączona także miejscowość Dokudów z gminy Biała Podlaska.

 

Równolegle z pracami budowy sieci prowadzono prace projektowe dotyczące przebudowy Stacji Uzdatniania Wody. To kolejna ważna i strategiczna inwestycja w gminie Łomazy, na którą została we wrześniu br. podpisana umowa. Wartość prac to 5 315 553,24 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 800 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tych prac przewidziano m.in.: remont instalacji technologii stacji uzdatniania wody, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana złóż do filtracji wody, budowę stacji podwyższenia ciśnienia wody, a także modernizację przepompowni i rozbudowę kanalizacji.

 

Realizowana inwestycje spowoduje obniżenie kosztów energii i eksploatacji SUW w Łomazach, zwiększenie wydajności istniejącej sieci wodociągowej, zabezpieczy odpowiednie ciśnienie na całym terenie gminy, poprawę jakości wody, a także świadczonych usług związanych z dostawą wody.

 

Warto przypomnieć, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 858) nakłada na gminę obowiązek wybudowania sieci wodociągowej, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz do studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenia nieruchomości do sieci”.

Galeria - radiobiper