XXVI sesja Rady Gminy Łomazy

Herb Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXVI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Łomazy.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
9. Informacja Wójta Gminy Łomazy o wykonaniu planu finansowego do wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomazy na lata 2022 – 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w gminnym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dubowie.
15. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
16. Zamknięcie posiedzenia.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach ul. Szkolna 18A.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  Andrzej Wiński