Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (taką definicję osób uprawnionych wprowadziła zmiana przepisów ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

 


Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 
Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2, tel. 83 341 70 51

Wniosek

Dodatek mieszkaniowy


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828)
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 84, poz. 585 i poz. 587)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Miesięczny dochód

W 2015 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (tj. 1540,79 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura obecnie wynosi 880,45 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3, tel. 83 341 70 08.

Wniosek

Karta Dużej Rodziny

Karta duzej rodzinyKarta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci.


Prawo do posiadania Karty (KDR)
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Składając wniosek o przyznanie KDR
załącz się odpowiednio:
1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

 

W przypadku wnioskowania po raz pierwszy o obie formy KDR jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za kartę , w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest w przypadku zgubienia bądź kradzieży. Wnioskodawca ponosi opłatę za duplikat wysokości 9,78 zł niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach.

 

kdr baner lomazy

 

 Opis ustawowych zniżek
Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny
Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny
Uchwała w sprawie wprowadzenia programu Karta Dużej Rodziny
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Karta Dużej Rodziny
 Wniosek