Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem):

• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

• dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

• umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

• świadectwo pracy młodocianego pracownika,

• dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

• dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

• świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łomazach, ul. Plac jagielloński 27, pok. nr 20.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o wielkości otrzymanej / nieotrzymaniu pomocy de minimis