XXI sesja Rady Gminy Łomazy

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Informacja Wójta Gminy Łomazy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomazy informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
12. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.
13. Zamknięcie posiedzenia.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 października 2021 roku
o godz. 11.00 w sali remizy w Huszczy Pierwszej 35A.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                 Andrzej Wiński