XIX sesja Rady Gminy Łomazy

herb Gminy ŁomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę  XIX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z „Karty Dużej Rodziny” za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2020.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomazy
za lata 2017-2020.
9. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego Doliny Zielawy 2021 – 2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego Doliny Zielawy 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Łomazy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łomazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomazy prawa własności nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Nadbużańskiego Klastra Energii.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łomazy na 2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2021 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomazy na lata 2021-2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadań remontowych w Gminie Łomazy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Biała Podlaska przez Gminę Łomazy zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy
w Łomazach inicjatywy uchwałodawczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO: Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Referendum Ludowego.
26. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy
27. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 marca 2021 roku o godz. 11.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, ul. Małobrzeska 13.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński