Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UGGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł., a dla osoby samotnie gospodarującej 951zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem paczki żywnościowej winne zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach od dnia 27 października 2015r. Informacje o pomocy żywnościowej można uzyskać pod nr tel. 83 3417051.

pomoc żywnościowa łomazy