REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

lomazyMiejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy, kto ma nadany numer PESEL i jest osobą pełnoletnią.

Złożenie wniosku następuje osobiście w Urzędzie Gminy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 2294)

Wymagane wnioski i dokumenty:

- wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,

- dowód osobisty lub paszport.
- telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

Wniosek