Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

lomazy
Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31.01.2020 r zawierające kody paliwa rolniczego: CN 2710 1943 do 2710 1948, CN 2710 2011 do 2710 2019 oraz CN 3826 zwanego dalej olejem napędowym.


2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w punkcie 2.


Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 100 litrów oleju napędowego. W 2020 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł/litr oleju napędowego.


W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz pisemną zgodę właściciela gruntów lub oświadczenie dzierżawcy.


Ponadto informuje się, że” Limit ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku”.


Wnioski należy składać od 1 lutego 2020 do 02 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 18, I piętro w godz. 7:30 – 15:30.