Sesja Rady Gminy Łomazy

UGNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Dubów przy drodze wojewódzkiej Nr 812”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1071 L.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”.

13. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy pod lokalizację ropociągu przesyłowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy w korytarzu lokalizacji ropociągu.

16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

19. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

20. Zapytania i interpelacje.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.


Przewodnicząca Rady
Małgorzata Derlukiewicz