XIII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r., poz. 506./ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Wręczenie certyfikatów Studentom XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Stowarzyszenie „TŁOKA”.


6. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łomazy na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łomazy na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy na 2020 rok.
17. Oświadczenia i wnioski Radnych.
18. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 12:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach ul. Szkolna 18A.

Nagranie z sesji