Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy

lomazyUchwałą Rady Gminy Łomazy z dnia 26.07.2017 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy. Dzięki udziale Gminy Łomazy w projekcie "Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie procedura planistyczna została znacznie rozszerzona o cykl konsultacji społecznych mających na celu przekazanie mieszkańcom o co chodzi w planowaniu przestrzennym i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu oraz wskazanie kierunków proponowanych zmian zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości gminy.

Dzięki nim mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z dokładnymi mapami wsi, sprawdzenie jakie przeznaczenie w studium mają działki ewidencyjne oraz umożliwiły zaprojektowanie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym funkcjonalny przebieg dróg. Dały także możliwość dyskusji o tym, jakie problemy związane z dotychczasowym zorganizowaniem przestrzeni występują oraz jakie są potrzeby i pomysły aby je rozwiązać. Dzięki obecności specjalistów w dziedzinie planowania przestrzennego mieszkańcy otrzymali wskazówki, jak złożyć merytoryczne wnioski do planu, jaki rodzaj inwestycji jest dopuszczalny a jaki, np. wiatraki, w warunkach naszej gminy nie miałby szans na realizację ze względu na uwarunkowania prawne i ukształtowanie terenu.

Zwieńczeniem procesu jest przyjęcie w dniu 30.10.2019 r. uchwały NR XI/68/19 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla miejscowości Łomazy.

Plan mpzp
Uzasadnienie mpzp