XI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę XI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomazy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Łomazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/16 Rady Gminy Łomazy z dnia
23 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej
i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
14. Oświadczenia i wnioski Radnych.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja