POMOC ŻYWNOŚCIOWA – Podprogram 2019

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w 2019 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, jeżeli miesięczny dochód:
- na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056,00 zł,
- dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1.402,00 zł.


Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do GOPS w Łomazach celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c lipiec 2019 r.


Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w GOPS w Łomazach pokój nr 3 na parterze.


Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 341 70 51 lub w siedzibie GOPS w Łomazach, Plac Jagielloński 27.