Nabór wniosków na odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne

lomazy1. W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Wójt Gminy Łomazy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE ( instalacje fotowoltaiczne).

2. Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

3. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 18.06.2019 r. do 05.07.2019 r. Miejsce przyjmowania wniosków: Urząd Gminy Łomazy pokój 21.


4. Do wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznej należy dołączyć zdjęcia elewacji z widocznymi połaciami dachowymi.
Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie gminy Łomazy i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu instalacji OZE:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.;


W przypadku pozyskania środków na wykonanie zadania Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia aktualnego badania technicznego instalacji elektrycznej.

5. Stawka podatku może być różna w zależności od miejsca montażu instalacji. Upraszczając, można przyjąć, że w przypadku montażu instalacji na elementach budynku mieszkalnego stawka ta wyniesie 8%, natomiast na konstrukcji wolnostojącej (fundamentowanej w gruncie), czy też na innym niż mieszkalny budynku (takie możliwości w projekcie będą dopuszczone) – 23%.

6. Koszty pośrednie montażu instalacji doliczane zostaną proporcjonalnie do ceny instalacji.

7. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem niekwalifikowalnym – nie może być finansowany z dotacji.

8. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT (naliczony od kwoty udziału i dotacji w ramach RPO WL)

9. Przeprowadzona przez Gminę analiza w zakresie możliwości uzyskania przez projekt odpowiedniej ilości punktów pozwalającej na jego zakwalifikowanie do dofinansowania w ramach RPO WL, wskazuje, że w ramach projektu będą mogły być montowane tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kW i 3 kW.

10. Zakłada się, że do montażu instalacji będą użyte panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 300 W i powierzchni ok. 1,7 m2 (1 m x 1,7 m).

11. Właściciele nieruchomości mogą składać deklaracje na montaż instalacji fotowoltaicznych, jeżeli na tych nieruchomościach nie zamontowano dotychczas takiej instalacji.

12. Właściciel nieruchomości składający deklarację musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną umowę.

13. Panele fotowoltaiczne i solarne nie mogą być montowane na dachu pokrytym eternitem.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomazy pok. nr 21. Tam też należy złożyć wypełnione deklaracje. Kontakt telefoniczny – nr tel. (83) 3417 069.

Wniosek