VIII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łomazy za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/110/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
13. Oświadczenia i wnioski Radnych.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku
o godz. 13.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

 

Transmisja