VII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./ z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomazy na lata 2019-2021.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały Nr V/28/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łomazy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwały Nr V/29/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomazy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomazy oraz ustalenia ich obwodów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łomazach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1072 L Łomazy – Kolembrody – Wiski dł.9 km.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
18. Oświadczenia i wnioski Radnych.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku
o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński