VI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 r. w Gminie Łomazy.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2018 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Oświadczenia i wnioski Radnych.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja