IV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
i realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Łomazy”
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadań remontowych w Gminie Łomazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Oświadczenia i wnioski Radnych.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 roku
o godz. 12.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja