III sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Wręczenie certyfikatów Studentom XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Stowarzyszenie „TŁOKA”.
6. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomazy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie Koszoły.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Łomazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łomazy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
16. Oświadczenia i wnioski Radnych.
17. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Łomazach ul. Szkolna 18A.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja