XXXIV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10. Wnioski i interpelacje.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku
o godz. 15.00 w sali świetlicy w Kopytniku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz