POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2018/2019

lomazyWnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w Urzędzie Gminy w Łomazach w pokoju nr 3.
Od 1 do 15 września 2018 roku w przypadku szkół
Od 1 do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

 


Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z 2016 r.,poz. 930 ze zm.) czyli 514 zł. netto.

Uwaga!
Od 1 października 528zł. netto ( nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r., poz.1358)

Wniosek i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Łomazach osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 34 17 008.

pfd doc