Nowe prawo łowieckie 2018

jelen26 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o prawie łowieckim.
Nowa ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli od 10 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z nowymi przepisami zamiast pracownika urzędu gminy lub sołtysa w skład zespołu szacującego ma wejść przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego (ODR).


Rolnik będzie musiał składać wniosek o szacowanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli przeważnie do koła łowieckiego. Przedstawiciel koła będzie miał również obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego. To do obowiązku myśliwego będzie należało też określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR-u. Jednak taka informacja musi być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

Co istotne, jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel pola lub pracownik ODR-u, to nie wstrzyma to szacowania szkód.

Po zmianie Prawa łowieckiego, wniosek o oszacowanie szkód łowieckich rolnik będzie składać do koła łowieckiego
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie miał 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Jednak zarówno koło, jak i gospodarz mogą się odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego.

Koła Łowieckie